Stukade fötter….


Fotledsdistorsion är en av de vanligaste skadorna som drab­ bar idrottare och motionärer, särskilt kvinnliga idrotta­ re. Med distorsion (stukning) avses ett trauma som medför att leden kortvarigt befinner sig utanför sitt normala rörelse­ omfång, men utan att ledhuvudet går ur led. Fotledsstukning uppfattas ofta som en godartad och banal skada. Det är emel­lertid viktigt med ett adekvat akut omhändertagande av pa­ tienter som söker med en stukad fotled med tanke på risken för komplikationer och konsekvenserna av dessa.

Fotledsstukning kräver sällan kirurgisk behandling. Majoriteten av dem som skadas blir återställda med tidig mo­bilisering och rehabilitering med hjälp av sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor som kan sina saker. Fotledsortos, elastisk linda och tejpning kan användas som sekundärprevention.

Akut omhändertagande av en patient med fotledsskada bör ske enligt PRICE . Målet är att snabbt minska smärtan och svullnaden samt skydda foten från ytterligare skada.

Protection = Undvik ytterligare trauma.
Rest = Avsluta aktiviteter, vila.
Ice = Kylbehandla fotleden intermittent i episoder om 10 minuter. Optimal vävnadstem- peratur 10–15 °C.
Compression = Elastisk binda runt fotleden i 1 timme, däref- ter tryckförband i 1–2 dygn.
Elevation = Högläge i minst 30 minuter och så o a som möjligt under e erföljande dygn.

Smärtlindring: Adekvat smärtlindring är viktig för att skapa förutsättningar för tidig mobilisering och rehabilitering [6]. NSAID och para­ cetamol har lika god effekt vid fotledsstukning [13, 14].

Akut diagnostik: En fotledsstukning är lätt att känna igen, och diagnosen är klinisk [3]. Den typiska anamnesen tillsammans med smärta, svullnad, rörelseinskränkning och eventuell blödning som medför belastningssvårigheter är klassisk.
Anamnesen ger svar på vilken mekanism som orsakat ska­ dan. Fråga också efter tidigare besvär med fotledsstukningar och generell ledinstabilitet.
Inspektera foten och notera eventuell svullnad, blåmärken eller öppna sår.
Palpera alltid systematiskt igenom underben, fotled och mel­lanfot.
Främre draglådetest bedömer det främre talocrularligamentet.

Diffdiagnos kan vara: Fotledsfraktur. En felställning i fotleden är som regel ett tecken på fraktur. Det är vanligt att mer avlägsna områden också har skadats, t ex ba­ sen av femte metatarsalbenet eller övre delen av vadbenet.

Hur behandlar man oftast? Patienten ska påbörja rörelseträning och belasta foten till smärtgränsen så snart som möjligt efter en fotledsstukning. Återgång till idrott kan ske 2–3 veckor efter en lateral led­ bandsskada. Mobilisering leder till tidigare återgång till akti­ vitet, mindre smärta och mindre svullnad och är bekvämare för patienten.

Neuromuskulär/proprioceptiv träning är effektiv som både primär­ och sekundärpretention. För idrottare bör den­ na ingå som en del av den ordinarie uppvärmningen. Flera studier har visat att träning med balansbräda leder till snab­ bare återhämtning, mindre smärta och bättre fotledsfunk­tion.
Tejpning och ortos har visats ha en sekundärpreventiv ef­ fekt genom att reducera risken för återkommande fotleds­ stukningar. Ortos rekommenderas efter några dagar då svullnaden har minskat och upp till 1–2 veckor. Det finns däremot inget stöd för att ortos eller tejpning kan användas som primärprevention mot fotledsstukningar

Källa: Läkartidningen.se